Persiska för nybörjare

Ashk Dahlén 

Persiska för nybörjare

Stockholm: Ferdosi Publications, 2012

 

Persiska för nybörjare förutsätter inga förkunskaper och är utformad så att man ska kunna använda boken som deltagare i en grundkurs på universitetet, i en studiecirkel eller för självstudier. Jag har försökt att göra språkinlärningen så intressant och rolig som möjligt genom att boken innehåller populära ämnen, verklighetsnära samtal och lägger stor vikt vid ordkunskap och fraseologi. Materialet är inriktat på att träna in kommunikation, följer den muntliga språkinlärningens progression och ger många tillfällen att träna ord och uttryck i vardaglig kommunikation. Du lär dig hur du presenterar dig, pratar i telefon, bokar flygbiljett, beställer mat på restaurang, avtalar möte, och mycket annat. Du får även insyn i språkets sociokulturella koder, mentalitet, och tränas i ett levande situationsspråk.

 

Många dialoger och övningar är tänkta att göras parvis eller i mindre grupp. Det är värdefullt att du verkligen gör det, eftersom du då måste diskutera och lösa olika problem på persiska. Det är också roligt att göra en övning tillsammans. Om du har möjlighet, gå med i en kurs eller studiecirkel, eller ordna själv någon form av gruppstudier med familjen, vänner och bekanta. Med hjälp av frågor testas förståelsen, tillägnandet av grammatiska former och speciellt uttrycksförmågan. Det är viktigt att du genast försöker uttrycka dig själv. Utgå från vad du kan, inte från vad du skulle vilja säga. Genom aktiv språkträning blir grundstrukturerna klarare och automatiska så småningom. Ta vara på varje tillfälle att prata persiska, även om det kan bli trevande ibland. För att lära dig ett språk måste du just tala. Läs högt, spela alla möjliga roller högt och med inlevelse. Umgås med det persiska språket så ofta du kan. Det är alltid bättre att läsa lite och ofta än mycket och någon enstaka gång.

 

Persiska för nybörjare är inte en allt-i-ett-bok. Den lägger större vikt vid muntlig framställning, ordkunskap och fraser än vid läsning och arbete med grammatik. Avsikten är inte att teoretiskt förklara persiskan, utan att skapa en grund för aktiv språkkunskap. På alla nivåer behöver du dock träna grammatik. Om övningen tränar en grammatisk funktion finns paragrafhänvisning till Modern persisk grammatik. För att få den grundliga genomgång som krävs rekommenderas att du följer dessa hänvisningar. Tänk på att öva in exemplen och dialogerna ordentligt när du övar muntligt. Läs högt flera gånger och håll ett så naturligt tempo som möjligt, utan att staka dig. Fäst särskilt avseende vid uttal och intonation (som med fördel kan tränas med hjälp av cd-skivan som är ett viktigt komplement till boken). En övning är inte färdig bara för att du gjort den en gång och emellanåt får du hänvisningar tillbaka till gamla övningar. Gå också på eget initiativ tillbaka till sådant som du märker att du behöver repetera. Flyter övningen bra? Klarar ni att rätta varandra? Gör samma övning på nytt men med ombytta roller.

 

Persiska för nybörjare har också gett plats åt skriftliga övningar i form av översättning och fri skrivning. Det finns även en del ordförrådsövningar, av vilka en del ger träning i att använda ordbok. Då och då förekommer nya ord i en övning. Använd ordlistan bak i boken, eller en ordbok, när du möter ord vars betydelse du är osäker på. Genom dessa ord har du allteftersom möjlighet att utöka ditt passiva ordförråd. Det är viktigt att du själv ser till att ditt aktiva ordförråd blir allt större. Läroboken ersätter trots allt inte en ordbok.

 

Persiska talas av mer än 120 miljoner människor världen över. Naturligtvis låter den persiska som talas i Herat, Dushanbe eller Los Angeles delvis annorlunda än den som talas i Teheran eller Isfahan. Redan inom de persiskspråkiga ländernas gränser finns olika dialekter. I Persiska för nybörjare möter vi genomgående det moderna högspråket i Iran (även kallat teheranpersiska) som förstås av alla persisktalande. Språket i dialogerna är medvetet talspråkligt, men däremot har rent talspråksegna drag utelämnats eftersom de är svårbegripliga i form av text. Boken använder genomgående vetenskaplig transkription för att återge persisk skrift. En förteckning över de viktigaste talspråksformerna finns i ett separat avsnitt. Eftersom talspråkets uttal skiljer sig från skriftspråket i vissa avseenden rekommenderas att man efter hand övar in dessa generella uttalsregler (som behandlas mer utförligt i grammatikboken § 7).

 

Ett facit till alla övningar finns att ladda ned på förlagets hemsida.

 

 Beställ från Bokus eller Ferdosi Publications i dag!

 

”Ashk Dahlén har mångårig erfarenhet av undervisning i persiska vid universiteten i Uppsala och Stockholm, och man kan genast se att studier med hjälp av den här läroboken kan vara ett riktigt effektivt steg för att lära sig persiska. ... Det har länge känts ett stort behov, inte minst bland andra och tredje generationens iranska invandrare i Sverige, att ha ett riktigt stöd i försöken att lära sig persiska. Man kan bestämt hävda att Ashk Dahléns Persiska för nybörjare på ett förträffligt sätt uppfyller detta behov.”

 

Taher Sadigh, Sverige Radio och Perspektiv Sverige-Iran

Den som uppvaktar rosen må känna till dess törne

Sa'di (1200-talet)